ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ




ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ


Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών
Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ


Λευκωσία, Απρίλιος 2008

Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας
Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης
Ακίνητης Ιδιοκτησίας

Α. Κανονισμοί του Σχεδίου

1. Το Σχέδιο

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών λειτουργεί Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας Ιδιοκτητών Κατεχόμενης ή Απροσπέλαστης Ακίνητης Ιδιοκτησίας μέσω του οποίου παραχωρεί δάνεια ή εγγυήσεις δανείων σε δικαιούχα πρόσωπα για καθορισμένους σκοπούς.

Οι Κανονισμοί του Σχεδίου δημοσιεύθηκαν ως οι περί Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας) Κανονισμοί του 1995, 1998, 2000, 2006, 2007 και 2008 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της 21.7.1995 με την Κ.Δ.Π. 203/95, της 31.12.1998 με την Κ.Δ.Π. 311/98, της 17.3.2000 με την Κ.Δ.Π. 73/2000, της 17.2.06 με την Κ.Δ.Π. 52/2006, της 25.7.2007 με την Κ.Δ.Π. 3/8/2007 και της 11/4/08 με την Κ.Δ.Π. 136/2008.

Παρατίθενται στη συνέχεια πληροφορίες για βασικές πρόνοιες των Κανονισμών του Σχεδίου.

2. Σκοποί του Σχεδίου

Με το Σχέδιο αυτό, ο Κεντρικός Φορέας παρέχει:

(1) Δάνεια:

- Σπουδαστικά
- Επαγγελματικά
- Για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη
- Σε Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια
- Σε Σωματεία, Οργανώσεις και Ενώσεις Προσώπων

(2) Εγγυήσεις για δάνεια:

- Επαγγελματικά
- Στεγαστικά
Τα δάνεια με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα παρέχονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που καθορίζονται από τον Κεντρικό Φορέα.

(3) Επιδότηση Επιτοκίου Στεγαστικών δανείων χωρίς Εγγυήσεις του Κεντρικού Φορέα.

Οι δανειοδοτήσεις καλύπτουν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(1) Σπουδές με κανονική φοίτηση (περιλαμβανομένων μεταπτυχιακών και διδακτορικών) σε αναγνωρισμένα ή εγγεγραμμένα:

(α) ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, και

(β) μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνικής ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της Κύπρου ή του εξωτερικού.

(2) Επαγγελματικά: Για επαγγελματική στέγη ή επαγγελματική δραστηριοποίηση ή επέκταση στην Κύπρο, φυσικών ή νομικών προσώπων.

(3) Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για σοβαρές ή και μόνιμες παθήσεις η θεραπεία των οποίων είναι δαπανηρή και για την οποία η δαπάνη δεν καλύπτεται πλήρως ή επαρκώς από κρατικές ή άλλες πηγές.

(4) Νεοδημιουργούμενα ζευγάρια που μέσα σε διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους, υποβάλλουν αίτηση στον Κεντρικό Φορέα για δάνειο.

(5) Σωματεία, Οργανώσεις και Ενώσεις Προσώπων: Για αγορά, ανέγερση ή επέκταση οικήματος, έργα υποδομής (γήπεδο) και εξοπλισμό.

(6) Στεγαστικά: Για απόκτηση στην Κύπρο, κατάλληλης ιδιόκτητης οικιστικής μονάδας για ιδιοκατοίκηση και συνήθη διαμονή ή για αναγκαίες ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη μονάδα στην Κύπρο για να καταστεί κατάλληλη για ιδιοκατοίκηση και συνήθη διαμονή.

Οι πιο πάνω καθορισμένοι σκοποί αφορούν μόνο τα δικαιούχα πρόσωπα.

3. Δικαιούχα Πρόσωπα

Δικαιούχα πρόσωπα είναι οι πολίτες (φυσικά πρόσωπα) της Κυπριακής Δημοκρατίας οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Κύπρου και διαμένουν μονίμως στην Κύπρο ή κυπριακά νομικά πρόσωπα ως ακολούθως:

(1) Πολίτης ο οποίος αμέσως πριν από την τουρκική εισβολή ήταν και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας.

(2) Πολίτης ο οποίος μετά την τουρκική εισβολή έγινε και συνεχίζει να είναι ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας κατόπιν κληρονομίας ή δωρεάς. Ο σημερινός ιδιοκτήτης και όλοι οι (τυχόν) προηγούμενοι μετά την εισβολή ιδιοκτήτες πρέπει να έχουν μεταξύ τους καθώς και με τον αμέσως προ της εισβολής ιδιοκτήτη, εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατευθείαν γραμμή συγγένεια ή εκ πλαγίου, μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια (π.χ. γιοι ή εγγονοί ή αδελφοί ή ανεψιοί του προ της εισβολής ιδιοκτήτη).

Δικαιούχο πρόσωπο με βάση τον πιο πάνω ορισμό, είναι επίσης και ο/η σύζυγος των πιο πάνω προσώπων που έγιναν και συνεχίζουν να είναι ιδιοκτήτες της περιουσίας αυτής.

(3) Πολίτης ο οποίος είναι εξ αίματος ή εξ υιοθεσίας κατευθείαν γραμμή ή εκ πλαγίου μέχρι τρίτου βαθμού συγγενής (π.χ. είναι γιος, εγγονός, αδελφός ή ανεψιός) προσώπου το οποίο είναι σήμερα ιδιοκτήτης κατεχόμενης ή απροσπέλαστης ακίνητης περιουσίας και το οποίο την απέκτησε κατά τους τρόπους που αναφέρονται στις πιο πάνω παραγράφους (1) και (2).

Δικαιούχο πρόσωπο είναι επίσης και ο/η σύζυγος τόσο του ίδιου του ιδιοκτήτη όσο και ο/η σύζυγος του πιο πάνω συγγενικού του προσώπου.


Επεξηγήσεις:

  • Κατευθείαν γραμμή συγγένεια σημαίνει πατέρας - γιός/κόρη - εγγονός/ή - δισέγγονος κλπ.
  • Δεύτερου βαθμού εκ πλαγίου συγγένεια σημαίνει αδελφός προς αδελφό.
  • Τρίτου βαθμού εκ πλαγίου συγγένεια σημαίνει θείος προς ανεψιό, δηλαδή γιο/κόρη του αδελφού του.