Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

A- A A+

Εγκριθέντα από το Υπουργικό Συμβούλιο Κριτήρια εξέτασης αιτήσεων δανειοδότησης μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας

A. Γενικά Κριτήρια

(1) Η υποβολή αίτησης από δικαιούχο αιτητή δεν σημαίνει αυτόματη έγκρισή του για δάνειο. Οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με βάση καθορισμένα κριτήρια περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της δυνατότητας του αιτητή να αποπληρώνει το δάνειο. Η κανονική αποπληρωμή των δανείων διασφαλίζει επίσης τη βιωσιμότητα του Σχεδίου για συνεχή εξυπηρέτηση όσο το δυνατό περισσότερων αιτητών.

(2) Δεν εγκρίνονται αιτήσεις για αποπληρωμή δανείων ή κάλυψη δαπανών που έχουν γίνει πριν από την υποβολή της αίτησης στον Κεντρικό Φορέα. Εξαιρούνται περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών υγείας (αιτήσεις δανειοδότησης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). ΄Ομως, οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ιατρική περίθαλψή τους. Επίσης, εξαιρούνται περιπτώσεις αιτήσεων για επιδότηση επιτοκίου στεγαστικού και επαγγελματικού δανείου, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν στον Κεντρικό Φορέα από δικαιούχους αιτητές, στους οποίους έχει εκδοθεί στεγαστικό ή επαγγελματικό δάνειο αντίστοιχα, μέχρι και 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης.

(3) Στον καθορισμό του ύψους του παρεχόμενου δανείου ή εγγύησης από τον Κεντρικό Φορέα, θα λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η τυχόν κάλυψη όλου ή μέρους των δαπανών του αιτητή για τον ίδιο σκοπό, από κρατικά ή άλλα σχέδια.

(4) (α) Για πρόσφυγες αιτητές, τα ποσά που εγκρίνονται θα μπορεί να φθάνουν μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας τους ή μέχρι €85.000 οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά θα είναι το μικρότερο με εξαίρεση την περίπτωση αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας όπου το ποσό θα μπορεί να φθάνει μέχρι τις €130.000 και τις περιπτώσεις αιτήσεων για επαγγελματική δραστηριοποίηση και σπουδαστικά δάνεια όπου το ποσό το οποίο δύναται να εγκριθεί με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα μπορεί να φθάσει μέχρι τις €105.000.

(β) Στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτητής δεν είναι πρόσφυγας, τα ποσά που εγκρίνονται θα μπορεί να φθάνουν μέχρι το 80% της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας τους ή μέχρι €85.000 (οποιοδήποτε από τα ποσά αυτά θα είναι το μικρότερο), μείον 20% μέχρι 40%.

Νοείται ότι για τον καθορισμό του ποσού που εγκρίνεται, θα λαμβάνονται υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια.

(5) Οι αιτήσεις εξετάζονται με τη σειρά σύμφωνα με τον αύξοντα αριθμό αίτησης που τους δίδεται κατά την ημερομηνία κατάθεσής τους στον Κεντρικό Φορέα καθώς και σύμφωνα με τα εκάστοτε διαθέσιμα κονδύλια για τον κάθε σκοπό δανείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Φορέα μπορεί όμως σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις και αφού λάβει υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης να αποφασίσει την εξέτασή τους κατά προτεραιότητα.

(6) Αιτητές, οι οποίοι βάσει των τεκμηριωμένων εισοδημάτων τους δεν διαθέτουν επαρκή δανειοεξοφλητική ικανότητα δεν θα εγκρίνονται, με εξαίρεση τις περιπτώσεις αιτήσεων για φοιτητικά και ιατροφαρμακευτικά δάνεια.

(7) Κατά την εξέταση της αίτησης θα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του αιτητή.

(8) Αιτητές που έχουν καθυστερημένες δόσεις για προηγούμενα δάνεια θα εγκρίνονται καταρχήν υπό τον όρο ότι θα αποπληρώσουν τις καθυστερημένες δόσεις και το δάνειο δεν θα παρέχεται μέχρι την παρέλευση 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται ότι θα συνεχίζουν να πληρώνουν τις δόσεις τους για τα προηγούμενα δάνεια. Στις περιπτώσεις σπουδαστικών δανείων, δεν θα εκδίδεται η δόση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος εάν υπάρχουν καθυστερημένες δόσεις για τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.

Β. Κριτήρια για Σπουδαστικά Δάνεια

(1) Η κάθε αίτηση θα αφορά μία σπουδή και γίνεται αποδεκτή εφόσον ο αιτητής έχει εξασφαλίσει προσφορά θέσης ή εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο ή εγγεγραμμένο ως ανώτερο/ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή ως μεταλυκειακό εκπαιδευτικό ίδρυμα τεχνικής ή και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να είναι στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Για τυχόν μετέπειτα σπουδές, π.χ. μεταπτυχιακές, ο αιτητής πρέπει να υποβάλει νέα ξεχωριστή αίτηση όταν θα έχει εξασφαλίσει προσφορά θέσης ή εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

(2) (α) Για σπουδές που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Μαΐου ως Δεκεμβρίου του ιδίου έτους, οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους και το αργότερο μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Για σπουδές, που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Μαΐου ως Δεκεμβρίου του ιδίου έτους η έκδοση της ανάλογης δόσης του δανείου θα μπορεί να γίνεται μέχρι 31/7 του επόμενου έτους.

(β) Για σπουδές που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου ως Απριλίου του ιδίου έτους, οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον υποβληθούν από την 1η Μαΐου του προηγούμενου έτους μέχρι και την 30η Απριλίου του έτους εντός του οποίου αρχίζει το ακαδημαϊκό έτος σπουδών.

Για σπουδές, που το ακαδημαϊκό τους έτος αρχίζει μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου ως Απριλίου του ιδίου έτους η έκδοση της ανάλογης δόσης του δανείου θα μπορεί να γίνεται μέχρι 30/11 του ιδίου έτους.

Η παραχώρηση σπουδαστικού δανείου θα καλύπτει και το ακαδημαϊκό έτος κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση εφόσον θα έχει υποβληθεί μέσα στα πιο πάνω χρονικά περιθώρια.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και από φοιτητές που ήδη σπουδάζουν για κάλυψη του υπόλοιπου της χρονικής διάρκειας των σπουδών τους.
Οι αιτήσεις αιτητών που δεν αρχίζουν τις σπουδές τους από το ακαδημαϊκό έτος που δήλωσαν στην αίτησή τους για δανειοδότηση από τον Κεντρικό Φορέα αλλά τελικά τις μεταθέτουν για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, δεν θα απορρίπτονται αλλά θα εξετάζονται όταν θα αρχίσει η εξέταση αιτήσεων του επόμενου ακαδημαϊκού έτους στο οποίο μετάθεσαν τις σπουδές τους.

(3) Τα ετήσια κόστη σπουδών για σκοπούς δανειοδότησης από τον Κεντρικό Φορέα θα καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη το κόστος διδάκτρων όπου υπάρχει και τα έξοδα συντήρησης του φοιτητή καθώς και τον Κανονισμό 10(1) του Σχεδίου ως προς το ανώτατο όριο δανειοδότησης. Το ετήσιο ποσό που θα εγκρίνεται για έξοδα συντήρησης του φοιτητή είναι:
- €8.000 για σπουδές σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στις Η.Π.Α. και Καναδά. - €6.000 για σπουδές στην Ελλάδα και λοιπές χώρες.
- €1.700 για σπουδές σε Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.
- €3.500 για σπουδές στην Κύπρο όταν η περιοχή (αστική και ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει ο φοιτητής, είναι διαφορετική από την περιοχή διαμονής των γονέων του.
- €2.500 για σπουδές στην Κύπρο όταν η περιοχή (αστική και ευρύτερη αστική περιοχή) στην οποία διαμένει και σπουδάζει ο φοιτητής, είναι η ίδια με την περιοχή στην οποία διαμένουν οι γονείς του.

(4) Αιτήσεις που αφορούν καλοκαιρινά μαθήματα (summer sessions) δεν θα γίνονται αποδεκτές.

(5) Αιτήσεις που αφορούν προπρασκευαστικά/προεισαγωγικά προγράμματα σπουδών (foundation / preparatory / access / pre-degree courses) διάρκειας ενός έτους, θα μπορεί να καλύπτονται με δανειοδότηση νοουμένου ότι ο φοιτητής έχει ταυτόχρονα εξασφαλίσει προσφορά θέσης από εκπαιδευτικό ίδρυμα ότι μετά την επιτυχή συμπλήρωση του προπαρασκευαστικού προγράμματος θα είναι αποδεκτός για εγγραφή σε πτυχιακές σπουδές.

(6) Αιτήσεις από επαγγελματικά αποκατεστημένους φοιτητές θα απορρίπτονται. Εξαιρούνται περιπτώσεις εργαζόμενων φοιτητών που κατά τη διάρκεια των σπουδών τους εξασφαλίζουν άδεια άνευ απολαβών.

(7) Αιτήσεις από φοιτητές που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι φαίνεται να εργάζονται αναγκαστικά προκειμένου να εξασφαλίζουν μικρό εισόδημα για να χρηματοδοτούν μέρος του κόστους των σπουδών τους, θα εγκρίνονται και για έξοδα διαβίωσης.

(8) Φοιτητές, οι οποίοι αλλάζουν χώρα ή/και κλάδο σπουδών σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και αρχίζουν σπουδές εξυπαρχής δικαιούνται, να δανειοδοτηθούν για ποσό που ισοδυναμεί με το κόστος των νέων σπουδών τους. Το ποσό που θα έχουν ήδη λάβει για τις προηγούμενες σπουδές τους θα αφαιρείται από το κόστος των νέων σπουδών. Η πιο πάνω τακτική θα εφαρμόζεται μία φορά και χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα αίτηση καθώς, όπου απαιτείται, θα μπορεί να γίνεται αύξηση στο ποσό του υφιστάμενου δανείου.


Επιπλέον, σε περίπτωση έγκρισης δανείου, του οποίου η υποθήκευση ή/και η σύναψη δεν έχει πραγματοποιηθεί τότε η αίτηση να επανεξετάζεται με βάση τα νέα δεδομένα και χωρίς ο αιτητής να λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό για σπουδές που έχουν διακοπεί.

(9) Αιτήματα για επανάληψη ακαδημαϊκού έτους για τις ίδιες σπουδές για οποιοδήποτε λόγο (αποτυχία στις εξετάσεις, καταλήψεις, πρόβλημα υγείας κ.λπ.) θα εγκρίνονται μόνο μία φορά.

(10) Αιτήσεις για δανειοδότηση με σκοπό την απόκτηση δεύτερου τίτλου σπουδών (διπλώματος/πτυχίου/μεταπτυχιακού) του ιδίου επιπέδου, από αιτητές, οι οποίοι έχουν ήδη δανειοδοτηθεί από τον Κ.Φ. για την απόκτηση του πρώτου τίτλου σπουδών τους δεν θα εγκρίνονται.

(11) Στις περιπτώσεις παροχής υποτροφίας, θα αφαιρείται το 50% του συνολικού ποσού της υποτροφίας, από το ύψος του σπουδαστικού δανείου που δικαιούται ο αιτητής.

Γ. Κριτήρια για Στεγαστικά Δάνεια

(1) Οι αιτήσεις πρέπει να είναι για αγορά ή ανέγερση κατάλληλης ιδιόκτητης κατοικίας (κατοικία ή διαμέρισμα) για ιδιοκατοίκηση και μόνιμη διαμονή ή για ολοκλήρωση εργασιών ανέγερσης κατοικίας ή και για ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη ιδιόκτητη κατοικία για να καταστεί κατάλληλη. Δηλαδή, οι αιτήσεις πρέπει να είναι για πρώτη κατάλληλη κατοικία.

(2) Αιτήσεις για αγορά δεύτερης κατοικίας δεν θα εγκρίνονται εκτός εάν η πρώτη κατοικία είναι ανεπαρκής σύμφωνα με τη σύνθεση και τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας.

(3) Συμπληρωματικές αιτήσεις για το ίδιο ακίνητο καθώς και για μεταστέγαση για σκοπούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης δε θα εγκρίνονται, ειδικά εάν με την πρώτη αίτηση έλαβαν το ανώτατο ποσό δανείου σύμφωνα με τα Κριτήρια που ίσχυαν κατά το χρόνο εξέτασής τους.

(4) Στις περιπτώσεις αιτήσεων από πρόσφυγες αιτητές για απόκτηση κατοικίας, το ποσό θα μπορεί να φθάνει μέχρι τις €130.000. Στις περιπτώσεις αιτήσεων από μη πρόσφυγες αιτητές για απόκτηση κατοικίας, το ποσό θα μπορεί να φθάνει μέχρι τις €85.000.

(5) Σύζυγοι δικαιούνται δανειοδότηση μόνο για μία κατοικία και μέχρι το συνολικό ποσό των €130.000.

(6) Αναφορικά με τις αιτήσεις για ανέγερση κατοικίας κατά την εξέταση της αίτησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ιδιόκτητου οικοπέδου (τιτλοποιημένου ή με πωλητήριο έγγραφο χαρτοσημασμένο και κατατεθημένο στο Κτηματολόγιο).

(7) Αναφορικά με τις αιτήσεις για επιδιορθώσεις, ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία για να καταστεί κατάλληλη, η κατοικία θα πρέπει να είναι ηλικίας 10 ετών και άνω και το ποσό που εγκρίνεται θα μπορεί να ανέλθει μέχρι τις €50.000. Επιπρόσθετα, στη λήψη απόφασης για απόρριψη ή έγκριση της αίτησης καθώς και για το ποσό έγκρισης, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της αξίας της κατεχόμενης ή και απροσπέλαστης περιουσίας των μη προσφύγων αιτητών. Νοείται ότι κατά τη λήψη απόφασης επί της αίτησης, θα λαμβάνονται επίσης υπόψη και τα υπόλοιπα κριτήρια.

(8) Οι αιτήσεις που αφορούν επιδιορθώσεις, ουσιαστικές βελτιώσεις ή και προσθήκες σε υφιστάμενη κατοικία θα υποβάλλονται σε διαφορετικό έντυπο και θα εμπίπτουν εντός του κονδυλίου για Εγγυήσεις Στεγαστικών Δανείων.

(9) Σε περίπτωση όπου υπάρχουν αμφιβολίες κατά πόσο το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς ιδιοκατοίκησης να επιβάλλεται ποσοστό παρακράτησης ύψους 20%-30% στο ποσό του δανείου, το οποίο να παραχωρείται μετά από επιτόπια επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης.

(10) Αιτήσεις για αγορά οικοπέδου δεν γίνονται αποδεκτές.

(11) Τα στεγαστικά δάνεια που θα εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα θα μπορεί να καλύπτουν:

(α) Την εξόφληση μέρους ή όλων των ανεξόφλητων/εκκρεμούντων κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης στεγαστικών δανείων, τα οποία εκδόθηκαν στον αιτητή μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μέχρι και 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησής του στον Κεντρικό Φορέα για την αγορά/ανέγερση/βελτίωση της κατοικίας του,

ή/και

(β) τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) που θα γίνουν ή που υπολείπονται να γίνουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, για την αγορά/ανέγερση/βελτίωση της κατοικίας.

(12) Η στεγαστική χορηγία από την Υπηρεσία Μερίμνης και Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων (Υ.Μ.ΑΠ.Ε.), δεν θα αφαιρείται από το ολικό ποσό που χρειάζεται ο αιτητής για ανέγερση ή αγορά της κατοικίας.

(13) Δεν θα εγκρίνονται στεγαστικές αιτήσεις που υποβάλλονται από φοιτητές εκτός εάν προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και εργοδοτούνται. Για το σκοπό αυτό θα μπορεί να τους παραχωρηθεί παράταση, η οποία δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος.

(14) Δεν θα εγκρίνονται στεγαστικά δάνεια για εξόφληση χρεών που οφείλονται από παιδιά σε γονείς και αντίστροφα καθώς και κατά κανόνα, ποσά που οφείλονται σε αδέλφια και σε άλλα συγγενικά πρόσωπα εκτός στις περιπτώσεις που πέραν πάσης αμφιβολίας τεκμηριώνεται η γνησιότητα της πράξης αυτής.
Επιπρόσθετα, στεγαστικές αιτήσεις που αφορούν αγοραπωλησίες οικιστικών μονάδων μεταξύ γονέων και παιδιών δεν θα εγκρίνονται.

(15) Η επιχορήγηση του επιτοκίου του στεγαστικού δανείου, θα ισχύει από την ημερομηνία που ο εγκριμένος αιτητής συνάπτει τη συμφωνία δανείου με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα. Δεν θα ισχύει αναδρομικά για τυχόν δάνεια του αιτητή που σύναψε πριν από την πιο πάνω συμφωνία.

(16) Οι αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια θα εξετάζονται με βάση τις εύλογες στεγαστικές ανάγκες του κάθε αιτητή και το εκάστοτε ετήσιο διαθέσιμο στεγαστικό κονδύλι του Κεντρικού Φορέα.

(17) Τα δάνεια θα καλύπτονται από ασφάλεια ζωής.

(18) Οι κατοικίες πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια πυρός και θεομηνίας.

Δ. Κριτήρια για Επαγγελματικά Δάνεια

(1) Τα ποσά των επαγγελματικών δανείων που εγκρίνονται, μπορεί να ανέλθουν,
(α) μέχρι €70.000 όταν παραχωρούνται με κεφάλαια του Κεντρικού Φορέα
ή
(β) μέχρι €105.000 όταν παραχωρούνται με εγγύηση του Κεντρικού Φορέα.

(2) Αναφορικά με σχετικές αιτήσεις που υποβάλλονται από συγγενικά πρόσωπα για την ίδια επιχειρηματική μονάδα η δανειοδότηση δεν θα ξεπερνά το συνολικό ποσό των €250.000 ή το 50% της επένδυσης, όποιο είναι το μικρότερο.

(3) Η βιωσιμότητα της επαγγελματικής δραστηριότητας του αιτητή αποτελεί βασικό κριτήριο.

(4) Αιτήσεις που αφορούν νεοσύστατες επιχειρηματικές μονάδες, οι οποίες προϋποθέτουν κεφαλαιουχική επένδυση ύψους €50.000 και άνω θα πρέπει να συνοδεύονται από ενυπόγραφη μελέτη βιωσιμότητας από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή.

(5) Αιτήσεις που περιέχουν το στοιχείο της επένδυσης, όπως για αγορά γης, οικοπέδου, επιδιόρθωση κατοικίας ή καταστήματος προς ενοικίαση, αγορά χρεογράφων κλπ., θα απορρίπτονται.

(6) Αιτήσεις που αφορούν εξάσκηση δεύτερου επαγγέλματος από τον αιτητή, θα απορρίπτονται εκτός εξαιρετικών ειδικών περιπτώσεων χαμηλά αμειβομένων ή μερικώς απασχολουμένων οι οποίες θα μπορούν να εγκρίνονται εφόσον θα κρίνονται αιτιολογημένες και ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια.

(7) Οι χορηγίες ή και τα δάνεια προς τον αιτητή μέσω άλλων κρατικών επαγγελματικών σχεδίων για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο ο αιτητής υποβάλλει αίτηση στον Κεντρικό Φορέα, θα λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση της αίτησής του.

(8) Τα επαγγελματικά δάνεια που εγκρίνονται από τον Κεντρικό Φορέα θα μπορεί να καλύπτουν:

(α) την εξόφληση μέρους ή όλων των ανεξόφλητων/εκκρεμούντων κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης επαγγελματικών δανείων, τα οποία εκδόθηκαν στον αιτητή μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος μέχρι και 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης στον Κεντρικό Φορέα για τους ίδιους σκοπούς εξοπλισμού και κεφαλαίου κίνησης,

ή/και

(β) τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) που θα γίνουν ή που υπολείπονται να γίνουν κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησης, για αγορά εξοπλισμού και για κεφάλαιο κίνησης που ζητούσε ο αιτητής όταν υπέβαλε την αίτησή του,

Νοείται ότι αιτήσεις που αφορούν την παραχώρηση δανείου για κεφάλαιο κίνησης για νεοσύστατες επιχειρήσεις δεν θα ξεπερνά τις €50.000 αναλόγως του μεγέθους και του επιχειρηματικού τους πλάνου.

Για ήδη δραστηριοποιημένες εταιρείες το κεφάλαιο κίνησης δεν θα ξεπερνά το 25% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών των τελευταίων 3ων ετών και στον καθορισμό του ποσού θα λαμβάνεται υπόψη το ήδη υπάρχον απόθεμα της επιχείρησης. Η περίοδος αποπληρωμής δεν θα υπερβαίνει τα 10 χρόνια όταν το δάνειο αφορά μόνο κεφάλαιο κίνησης.

ή/και

(γ) τις δαπάνες (όλες ή μέρος τους) για εξοπλισμό, τις οποίες έκανε ο αιτητής για τους ίδιους σκοπούς μετά την υποβολή της αίτησής του στον Κεντρικό Φορέα, εφόσον κατά το χρόνο εξέτασης της αίτησής του θα προσκομίσει τεκμηριωμένες αποδείξεις πληρωμών που έκανε,

(δ) τις δαπάνες για αγορά/ανέγερση/βελτίωση επαγγελματικού υποστατικού για τις οποίες θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα ίδια κριτήρια που περιέχονται στην παράγραφο Γ. (11) για απόκτηση κατοικίας.

(9) Το ποσοστό συμμετοχής του αιτητή στην επένδυση καθορίζεται στο 30%. Θα ζητούνται πρωτότυπα τιμολόγια και επαρκώς συμπληρωμένα με τα στοιχεία του προμηθευτή (π.χ. όνομα, διεύθυνση και αριθμός φορολογικής ταυτότητας και μητρώου Φ.Π.Α.).

(10) Προκειμένου για δανειοδότηση με σκοπό την απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης, η επιχειρηματική μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί για τουλάχιστον για 3 χρόνια. Εξαίρεση θα αποτελούν οι βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, οι οποίες πρέπει να δραστηριοποιούνται σε καθορισμένες ζώνες.

(11) Αιτήσεις για ριζικές ή εκτεταμένες επιδιορθώσεις/ανακαινίσεις σε ενοικιαζόμενα υποστατικά που ανήκουν σε τρίτους δεν θα εγκρίνονται.

(12) Προκειμένου για ανακαίνιση ιδιόκτητου υποστατικού δύναται να καλύπτονται δαπάνες, στις οποίες προέβηκε ο αιτητής μετά την υποβολή της αίτησής του στον Κ.Φ., εφόσον κατά το χρόνο εξέτασής της θα είναι σε θέση να προσκομίσει τεκμηριωμένες αποδείξεις πληρωμών.

(13) Για αιτήσεις που αφορούν την αγορά μεταχειρισμένων επαγγελματικών οχημάτων π.χ. ταξί, τρέιλερ, εκσκαφείς κλπ. θα ζητείται εκτίμηση από εγκεκριμένους εκτιμητές οχημάτων. Επιπλέον, πρέπει να παρουσιάζονται πιστοποιητικά καταλληλότητας μετά από έλεγχο Μ.Ο.Τ.. Αναφορικά με τις τιμές των αδειών «Τ» θα ζητείται επίσημη πληροφόρηση από το Σύνδεσμο Οδηγών Ταξί.
Η περίοδος αποπληρωμής των δανείων που αφορούν αγορά επαγγελματικού οχήματος δεν θα ξεπερνά τα 7 χρόνια.

(14) Αιτήσεις που αφορούν μη ανταγωνιστικούς τομείς της οικονομίας ή/καιμε προβληματικά οικονομικά δεδομένα δε θα εγκρίνονται.
Όμως, στις περιπτώσεις που πρόκειται για υφιστάμενες μονάδες που αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος για την οργανική οικογένεια και τυχόν δανειοδότηση θα τις βοηθήσει ούτως ώστε να συνεχίσουν να υφίστανται ως δρώσες επιχειρηματικές μονάδες, τότε θα εξετάζονται με τη μέγιστη δυνατή επιείκεια και να λαμβάνεται υπόψη εκτός από τη βιωσιμότητα και η διαδοχή.

(15) Αιτήσεις από πρόσωπα που εργοδοτούνται ως υπάλληλοι σε άλλες εταιρείες και ζητούν δανειοδότηση για να δημιουργήσουν δική τους μονάδα, θα εγκρίνονται εφόσον κρίνονται δικαιολογημένες και υπό τον όρο ότι ο αιτητής θα έχει αποδεδειγμένα κάνει κάποια ουσιαστικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή και το ποσοστό παρακράτησης στο ποσό του δανείου θα κυμαίνεται μεταξύ 30%-40%.

(16) Αναφορικά με τις προσωπικές επιχειρήσεις ο αιτητής θα πρέπει απαραίτητα να είναι και υπάλληλος της επιχείρησης, για την οποία ζητά δανειοδότηση. Επιπλέον, για τις μετοχικές εταιρείες ο αιτητής θα πρέπει να είναι και μέτοχος και στον καθορισμό του ύψους της δανειοδότησής του να λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ποσοστό συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, περιλαμβανομένου και τυχόν μετοχικού κεφαλαίου στο όνομα της συζύγου του, μόνο όταν αυτή είναι υπάλληλος στην εταιρεία ή οικοκυρά.

(17) Οι αιτήσεις για την αγορά μετοχών σε εταιρείες να συνοδεύονται από ενυπόγραφη έκθεση ανεξάρτητου εγκεκριμένου ελεγκτή, αναφορικά με τον υπολογισμό της τιμής ανά μετοχή, σύμφωνα με τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της.
Σε περίπτωση αγοράς επιχειρήσεων, όπως π.χ. περιπτέρων, να επισυνάπτεται ανάλογη έκθεση για τον καθορισμό της τιμής πώλησης.

(18) Εταιρείες που αδυνατούν να παρουσιάσουν πρόσφατους εξελεγμένους οικονομικούς λογαριασμούς, σφραγισμένες Φορολογικές Δηλώσεις από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και Φορολογικές Δηλώσεις Φ.Π.Α. (για τα 3 προηγούμενα έτη) δεν θα εγκρίνονται. Το πιο πάνω δεν ισχύει για νεοσύστατες εταιρείες.

(19) Αιτήσεις από αυτοεργοδοτούμενους, που υποχρεούνται εγγραφής στο Μητρώο Φ.Π.Α. και αδυνατούν να παρουσιάσουν φορολογικές δηλώσεις για τα 3 προηγούμενα έτη δεν θα εγκρίνονται. Το πιο πάνω δεν ισχύει για νεοσύστατες επιχειρήσεις.

(20) Αιτήσεις που αφορούν αγοραπωλησίες επιχειρήσεων ή μετοχών σε εταιρείες, μεταξύ γονέων και παιδιών δεν θα εγκρίνονται.

(21) Απαιτείται η παρουσίαση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι αιτητές δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων και την Υπηρεσία Φ.Π.Α..

(22) Αναφορικά με αιτήσεις για επιχειρηματικές μονάδες που έχουν ήδη δανειοδοτηθεί για μία φορά και επανέρχονται με 2η αίτηση θα πρέπει να έχει παρέλθει τουλάχιστο χρονικό διάστημα 10 ετών και τα δεδομένα τους να έχουν διαφοροποιηθεί, προκειμένου να δικαιολογείται η εκ νέου δανειοδότησή τους. Αιτήσεις για 3η φορά για την ίδια επιχειρηματική μονάδα δεν θα εγκρίνονται.

(23) Στις περιπτώσεις αιτήσεων που υποβάλλονται από άτομα άνω των 60 ετών θα λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές συνθήκες κάθε αιτητή.

(24) Αιτήματα για αλλαγή του σκοπού του δανείου και παραχώρηση παράτασης για την προσκόμιση νέων στοιχείων, μετά την έναρξη της διαδικασίας της αξιολόγησης της αίτησης, δε θα εγκρίνονται και ο αιτητής να υποβάλλει νέα αίτηση.

(25) Αιτήματα για κάλυψη πληρωμών που αφορούν Φήμη και Πελατεία επιχειρήσεων δε θα εγκρίνονται.

(26) Τα δάνεια θα πρέπει να καλύπτονται από ασφάλεια ζωής.

(27) Κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο τα κτήρια, στα οποία στεγάζεται η εταιρεία καθώς και το περιεχόμενό τους (αποθέματα και εξοπλισμός) καλύπτονται από ασφάλεια πυρός, κλοπής και θεομηνίας. Είναι απαραίτητο όπως, η κάθε επένδυση που προέρχεται από προϊόν δανείου του Κ.Φ. να καλύπτεται επαρκώς από περιεκτικό ασφαλιστικό συμβόλαιο.

Ε. Δάνεια σε Νεοδημιουργούμενα Ζευγάρια

(1) Όπως προνοείται στους Κανονισμούς του Σχεδίου, οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον οι αιτητές υποβάλουν την αίτησή τους στον Κεντρικό Φορέα μέσα σε διάστημα τριάντα μηνών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου τους.

(2) Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, η δυνατότητα του αιτητή να αποπληρώνει το δάνειο.

ΣΤ. Δάνεια για Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

(1) Δεν καλύπτονται με δανειοδότηση τα ακόλουθα: εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, υδροθεραπεία, ποδιατρικές θεραπείες, διαιτολόγια, διατροφολογία, χειροπρακτική, βελονισμός, ομοιοπαθητική ιατρική, ολιστική ιατρική, ρεφλεξολογία, τοκετός φυσιολογικός ή μη, αποβολή απόξειση, θεραπείες γονιμότητας πέραν από 2 φορές, επεμβάσεις αλλαγής φύλου, εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις και φάρμακα.

(2) Οδοντιατρικές θεραπείες/επεμβάσεις καλύπτονται με δανειοδότηση μέχρι το ποσό των €7.000. Δεν καλύπτονται ορθοδοντικές θεραπείες/επεμβάσεις.

(3) Οι πληρωμές θα γίνονται με επιταγή απ΄ ευθείας προς τα ιατρικά ιδρύματα ή προς το θεράποντα γιατρό κατόπιν έκδοσης απόδειξης, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό και ο αριθμός της επιταγής.

Ειδικότερα, για ιδιώτες γιατρούς, όταν πρόκειται για πληρωμή ποσού άνω των €1.500 θα γίνεται κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό τους και θα λαμβάνεται απόδειξη της κατάθεσης από την τράπεζα.

(4) Αναφορικά με αιτήσεις που αφορούν χειρουργικές επεμβάσεις σε Ιατρικά ιδρύματα της Κύπρου θα υπολογίζεται το κόστος που καταγράφεται στον εκάστοτε κατάλογο που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και των ασφαλιστικών εταιρειών (κλινικές – προσωπικά συμβόλαια).

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις